Sho-saiko-to

Sho-saiko-to_3x2

Common Names

  • Xiao-chai-hu-tang
  • Xiaochaihutang
  • XCHT Minor bupleurum decoction
  • XCHT Minor bupleurum decoction