Nattokinase

Nattokinase_3x2

Common Names

  • Natto extract
  • Fermented soybeans