Kratom

kratom

Common Names

  • Kratom; Cratom
  • Ketum; Kakuam
  • Biak
  • Mitragyne; Mitragyna; Mitragynine
  • Thang; Thom