Dong Quai

DongQuai_3x2

Common Names

  • Chinese angelica
  • Dang gui
  • Tang kuei
  • Tan kue
  • Female ginseng